Thắc mắc không biết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là như thế nào?

Qua theo dõi trên loa truyền thanh, ông T được biết hiện nay tất cả các phường trên địa bàn quận ông sinh sống đã có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại? Ông thắc mắc không biết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là như thế nào?

Theo Điều 2 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

READ:  Điều kiện đối với người nhận con nuôi và thủ tục để nhận con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]