Tôi băn khoăn không biết, cơ chế một cửa, một của liên thông này chỉ áp dụng trong lĩnh vực khai sinh hay tất cả các lĩnh vực?

Vừa qua, tôi đi làm thủ tục khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân phường thì nhận thấy việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường rất nhanh và thuận tiện. Công chức làm việc tại bộ phận này có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ, ứng xử, giao tiếp thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp hơn. Tôi băn khoăn không biết, cơ chế một cửa, một của liên thông này chỉ áp dụng trong lĩnh vực khai sinh hay tất cả các lĩnh vực? Chỉ ở cấp xã hay ở tất cả các cấp?

Theo Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ qua hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), cơ chế một cửa được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một trong các cơ quan sau đây:

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

– Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.