Tôi mới được tuyển dụng vào làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã

Tôi mới được tuyển dụng vào làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã M. Sau khi đi tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tôi được lãnh đạo giao phải triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để đạt được yêu cầu và điểm số tối đa của nội dung này, tôi cần thực hiện tốt những trách nhiệm nào?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 10 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm sau:

READ:  Nhiệm vụ của công chức Tài chính - kế toán được quy định như thế nào?

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

– Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần;

– Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

– Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

READ:  Việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện như thế nào?

– Mặc đồng phục trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

– Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]