Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty X. Để bảo đảm quyền lợi cá nhân, tôi muốn biết khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty X có trách nhiệm gì với tôi?

Trách nhiệm của công ty X được thực hiện theo Điều 47 BLLĐ 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là:

– Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, công ty X phải thông báo bằng văn bản cho ông/bà biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

– Công ty X có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà công ty X đã giữ lại của ông/bà.

READ:  Những đối tượng nào không phải chịu thuế giá trị gia tăng?

– Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của ông/bà theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.