Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19 – Lịch Sử lớp 8

Cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19

Cơ sở

  • Đất nước ngày một nguy khốn
  • Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh

Nội dung

Yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa của nhà nước phong kiến.

Các đề nghị cải cách

  • Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)
  • Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở Miền Bắc và Miền Trung để thông thương với bên ngoài.
  • Từ năm1863-1871 Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại , phát triển công thương nghiệp và tài chính…
  • Năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng dâng hai bản “thời vụ sách ” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng hưng trí, khai thông dân trí…