Theo nghĩa chung nhất An sinh xã hội là sự đảm bảo thực hiện các quyền của con người được sống trong hòa bình, được tự do làm ăn, cư trú, di chuyển, phát biểu chính kiến trong khuôn khổ luật pháp; được bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật; được học tập, được có việc làm, có nhà ở; được đảm bảo thu nhập để thoả mãn những nhu cầu sinh sống thiết yếu khi bị rủi ro, tai nạn, tuổi già….

Theo nghĩa hẹp, An sinh xã hội được hiểu là sự bảo đảm thu nhập và một số điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho người lao động và gia đình họ khi bị giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc mất việc làm; cho những người già cả, cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những người nghèo đói và những người bị thiên tai, dịch hoạ…

Theo chúng tôi, An sinh xã hội mà chúng ta đang nói tới, nên được hiểu theo nghĩa hẹp của khái niệm này. Bên cạnh khái niệm này, từ những cách tiếp cận khác nhau, một số nhà khoa học đưa ra những khái niệm rộng- hẹp khác nhau về An sinh xã hội.

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đang sử dụng: An sinh xã hội là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết;
đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con.

Như vậy, về mặt bản chất, An sinh xã hội là góp phần đảm bảo thu nhập và đời sống cho các công dân trong xã hội. Phương thức hoạt động là thông qua các biện pháp công cộng. Mục đích là tạo ra sự “an sinh” cho mọi thành viên trong xã hội và vì vậy mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

Việc có một hệ thống an sinh xã hội có thể làm thay đổi cuộc sống của mọi người theo chiều hướng tốt lên cũng như không có một hệ thống an sinh xã hội cũng làm thay đổi cuộc sống của họ theo chiều hướng xấu đi.

Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm cũng như các câu hỏi tự luận các bạn hay gặp nhất trong kỳ thi hết môn học An sinh xã hội, mời các bạn tham khảo.

25 Câu hỏi tự luận có đáp án

Trong phần câu hỏi tự luận này các đáp án đã có sẵn ứng với mỗi câu hỏi, muốn xem đáp án các bạn hãy bấm vào câu hỏi để hiện ra đáp án.

 1. Hãy nêu bản chất của an sinh xã hội?
 2. Trình bày lưới an sinh xã hội ở nước ta hiện nay?
 3. Vì sao Chính phủ các nước lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội?
 4. Hãy nêu sự cần thiết khách quan của việc đảm bảo an sinh xã hội?
 5. Mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế xã hội?
 6. Để đảm bảo An sinh xã hội ở nước ta Chính phủ cần phải quan tâm đến những nhóm dân cư nào?
 7. Nêu Bản chất tính chất và chức năng của Bảo hiểm xã hội?
 8. Vì sao Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội?
 9. Trình bày quan điểm về Cứu trợ xã hội?
 10. Vì sao cứu trợ xã hội là trụ cột đảm bảo An sinh xã hội?
 11. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay?
 12. Công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay thường gặp những khó khăn gì?
 13. Vì sao xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội là xu hướng chủ yếu trong điều kiện hiện nay ở nước ta?
 14. Vì sao phải tiến hành xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội?
 15. Ưu đãi xã hội: Khái niệm, bản chất, và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta?
 16. Đối tượng ưu đãi xã hội ở Việt Nam hiện nay?
 17. Các biện pháp xoá đói giảm nghèo?
 18. Trình bày quản lý Nhà nước về An sinh xã hội?
 19. Vì sao phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội trong điều kiện hiện nay ở nước ta?
 20. Trình bày Nội dung quản lý nhà nước về an sinh xã hội?
 21. Trình bày Trách nhiệm của Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội?
 22. Bài tập môn Luật An sinh xã hội
 23. Phân tích vai trò của Bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hôi
 24. Trình bày Nội dung của bảo hiểm thất nghiệp
 25. Vấn đề xóa đói giảm nghèo

33 Câu hỏi tự luận chưa có đáp án

 • 1. Bản chất của an sinh xã hội?
 • 2. Lưới an sinh xã hội ở nước ta hiện nay?
 • 3. Vì sao trong điều kiện hiện nay Chính phủ các nước lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội?
 • 4. Sự cần thiết khách quan của việc đảm bảo an sinh xã hội?
 • 5. Mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế xã hội?
 • 6. Theo anh (chị) để đảm bảo An sinh xã hội ở nước ta hiện nay, Chính phủ cần phải quan tâm đến những nhóm dân cư nào? Vì sao?
 • 7. Bản chất, tính chất và chức năng của Bảo hiểm xã hội?
 • 8. Vì sao Bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội?
 • 9. Vai trò của Bảo hiểm xã hội trong quá trình đảm bảo an sinh xã hội?
 • 10. Quan điểm về Cứu trợ xã hội?
 • 11. Các hình thức cứu trợ xã hội?
 • 12. Vì sao cứu trợ xã hội là trụ cột đảm bảo An sinh xã hội?
 • 13. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay?
 • 14. Công tác cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay thường gặp những khó khăn gì? Bạn hãy đề xuất giải pháp khắc phục?
 • 15. Vì sao xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội là xu hướng chủ yếu trong điều kiện hiện nay ở nước ta?
 • 16. Vì sao phải tiến hành xã hội hoá công tác cứu trợ xã hội?
  17. So sánh Bảo hiểm xã hội với Cứu trợ xã hội?
 • 18. Ưu đãi xã hội: Khái niệm, bản chất, và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta?
 • 19. Đối tượng ưu đãi xã hội ở Việt Nam hiện nay?
 • 20. Quan điểm về ưu đãi xã hội?
 • 21. So sánh Cứu trợ xã hội với ưu đãi xã hội?
 • 22. Các biện pháp xoá đói giảm nghèo?
 • 23. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay?
 • 24. Nguyên nhân và biện pháp xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay?
 • 25. Vai trò của bảo hiểm thương mại trong quá trình đảm bảo an sinh xã hội?
 • 26. Vì sao xoá đói giảm nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững?
 • 27. So sánh Bảo hiểm xã hội với Bảo hiểm thương mại?
 • 28. Các nghiệp vụ Bảo hiểm thương mại góp phần đảm bảo an sinh xã hội?
  29. Quản lý Nhà nước về An sinh xã hội?
 • 30. Vì sao phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội trong điều kiện hiện nay ở nước ta?
 • 31. Nội dung quản lý nhà nước về an sinh xã hội?
 • 32. Trách nhiệm của Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội?
 • 33. Theo anh (chị), ở nước ta hiện nay cần phải làm gì để đảm bảo an sinh xã hội bền vững?

Bộ đề thi tự luận môn An sinh xã hội

Đề 1:

 • Câu1: (2 điểm) Đối tượng thuộc diện cần xóa đói giảm nghèo
 • Câu 2: (3 điểm) Vì sao phải nâng cao nhận thức về an sinh xã hội
 • Câu 3: (2 điểm) Các chế độ của bảo hiểm xã hội theo lao động quốc tế (mình k nhớ chính xác từ ngữ nhưng ý chính là như thế )
 • Câu 4: (3 điểm) Quan điểm của đảng và nhà nước về ưu đãi xã hội

Đề 2:

 • Câu 1: An sinh xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đúng hay sai.
 • Câu 2: Đối tượng được bảo vệ trong chính sách bhxh là ai.
 • Câu 3: Các hình thức trợ cấp cứu trọ . 5 đối nghèo và nghuyên nhân đói nghèo, liên hệ vn

Đề 3:

 • 1) ILO là gì? Vai trò của ILO với chính sách Asxh?
 • 2) BHXH thường được triển khai dưới hình thức tự nguyện. Đúng or sai? Giải thích ngắn gọn
 • 3) Những đối tượng nào thuộc diện được bảo vệ trong bảo hiểm y tế nhà nước? Liên hệ Việt Nam
 • 4) Vai trò của xóa đói giảm nghèo đến asxh

Đề 4:

 1. Tại sao phải xã hội hóa asxh
 2. Bảo hiểm xã hội là tự nguyện đúng hay sai
 3. Sự cần thiết khách quan của bảo đảm asxh quốc gia
 4. Xóa đói giảm nghèo là cái gì gì đấy bền vững, lâu dài. Đúng hay sai, giải thích.

Đề 5:

 • 1. BHXH hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận đúng hay sai ? vì sao ?
 • 2. Chính sách ASXH phải thực hiện đan xen…. đúng hay sai ? giải thích ?
 • 3. các biện pháp giúp người nghèo tiếp cận đến dịch vụ xã hội cơ bản ? Liên hệ Việt Nam
 • 4. vì sao ASXH giúp gắn kết các thành viên trong cộng đồng xã hội để phòng ngừa, giảm thiểu và chia sẻ rủi ro và đối phó với những hiểm họa xảy ra ?

Đề 6:

 • 1. Vai trò của ILO trong ASXH quốc gia.
 • 2. Thế nào là xoá đói giảm nghèo? Vì sao nói XĐGN giúp ASXH bền vững.
 • 3. So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại.
 • 4. Nếu em là người đi tuyên truyền ASXH, em sẽ làm gì?

Đề 7:

 • 1. so sánh bhyt nhà nước và bhyt tư nhân
 • 2. Tại sao chính phủ các nước quan tâm đến hệ thống asxh vững mạnh
 • 3. Bhtm thực hiện theo ngtac số đông bù số ít. Đúng hay sai
 • 4. Tại sao fai nâng cao nhận thức về asxh

Đề 8:

 • 1. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì BHYT ngày càng phát triển và hoàn thiện đúng hay sai
 • 2. vai trò của XĐGN với ASXH

Đề 9:

 • 1. Vai trò của tổ chức ILO
 • 2. Nêu các chế độ xdgn ở VN
 • 3. Tại sao nói”bảo hiểm tm hạn chế rủi ro và tổn thất”?Liên hệ VN?
 • 4. BHXH là gì?vai trò?

Đề 10:

 • 1. Vai trò của quản lí nhà nước về an sinh xã hội
 • 2. BHXH là lưới nhiều tầng để bảo vệ người dân (k ngớ lắm n đại khái thế) ý kiến đúng hay sai? Giải thích
 • 3. So sánh BHTM với xóa đói giảm nghèo
 • 4. Nếu là cán bộ gì gì đấy em sẽ tuyên truyền nội dung gì về BHXH (ý ở đây là để mọi người tham gia BHXH)

Đề 11:

 • Vì sao phải xã hội hóa ASXH?
 • Sự cần thiết khách quan của ASXH?
 • BHXH tự nguyện thường được thực hiện theo hình thức tự nguyện đúng hay sai?
 • XĐGN góp phần đảm bảo ASXH bền vững? đ hay s?

Đề 12:

 • 1. Nguyên tắc tổ chức an sinh xã hội-
 • 2. Nhận định ” nhieẹm vụ đảm bảo an sinh xã hội là của các tổ chức doanh nghiệp'” là đúng hay sai
 • 3. Sự cần thiết khách quan của an sinh xã hội
 • 4. Nếu là cán bộ tuyên truyền về sức khỏe toàn dân thì em sẽ tuyên truyền về những nội dung nào

Đề 13

 • 1. So sánh sự khác nhau của cứu trợ xã hội và bảo trợ xã hội
 • 2. Nguyên nhân nghèo. các phương pháp xóa đói giảm nghèo ở việt nam
 • 3. Có mấy loại bảo hiểm thương mại? Cơ chế tài chính của bảo hiểm y tế tư nhân

Đề 14

 • 1. Phân tích vai trò của ASXH
 • 2. so sánh sự khác biệt của Bảo trợ XH và ƯĐXH
 • 3. Quản lý Nhà nước về An sinh xã hội?
 • 4. Vai trò của CTXH đối với nước Việt Nam hiện nay

Đề 15

 • 1. bản chất của bhxh, vì sao nói bhxh là xương sống của hệ thống asxh
 • 2. so sánh bhxh và bhtm
 • 3. so sánh đối tượng hưởng cứu trợ xh thg xuyên và k thg xuyên, nêu vai trò của cứu trợ thg xuyên trong hệ thống asxh

Đề 16

 • 1. Mục đích và đối tượng của ưu đãi xã hội
 • 2. xã hội hóa công tác xã hội là gì? ý nghĩa?
 • 3. các loại công tác xã hội? ưu nhược điểm
 • 4. đặc điểm, nd của bảo hiểm y tế tư nhân

Đề 17

 • 1. đặc điểm của bảo hiểm y tế tư nhân
 • 2. Vai trò cấp địa phương trong việc đảm bảo asxh
 • 3. so sánh bhxh và ưu đãi xh
 • 4. nêu 3 loại bhtm (đối tượng, phạm vi)

Đề 18

 • 1.Mục tiêu và đối tượng của Ưu đãi xã hội?
 • 2.Xã hội hóa cứu trợ xã hội là gì? Nêu ý nghĩa của XHH CTXH
 • 3.Các hình thức cứu trợ xã hội. nêu ưu, nhược điểm
 • 4.nêu đối tượng và các chế độ của BHXH

Đề 19

 • Câu 1: Tại sao asxh góp phần đảm bảo công bằng xã hội
 • Câu 2: Các loại CTXH
 • Câu 3: Tại sao phải qlí thống nhất và tổ chức bộ máy BHXH?
 • Câu 4: Vai trò của CTXH đvs VN hiện nay?

Đề 20

 • Câu 1: Tại sao nói CTXH là trụ cột trong hệ thống ASXH
 • Câu 2: Nêu vai trò của tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô trong ASXH
 • Câu 3: Nêu vai trò và đóng góp của bảo hiểm thương mại đối với hệ thống asxh
 • Câu 4: So sánh CTXH và BHXH