Bộ câu hỏi và đề thi Chuyên đề tự chọn – Kế toán

Để thuận lời hơn trong việc học Chuyên đề tự chọn – Kế toán của các bạn sinh viên, dưới đây là một số mẫu câu hỏi tự luận có đáp án, và một số dạng đề thi cũng như kiểm tra để các bạn tham khảo. Ngoài ra còn một số mẫu báo cáo tiểu luận để các bạn xem.

Bộ câu hỏi tự luận kèm đáp án

 1. Nêu khái niệm, đặc điểm công cụ tài chính, phân loại công cụ tài chính?
 2. Nêu khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản tài chính
 3. Trình bày Cơ sở đo lường Tài sản tài chính
 4. Ghi nhận ban đầu và ghi nhận sau ban đầu, dừng ghi nhận tài sản tài chính
 5. Nêu khái niệm đặc điểm phân loại nợ phải trả tài chính
 6. Đo lường nợ phải trả tài chính là gì?
 7. Ghi nhận ban đầu, ghi nhận sau ban đầu và dừng ghi nhận nợ phải trả tài chính
 8. Nêu đặc điểm và phân loại công cụ chứng khoán phái sinh?
 9. Nêu đo lường công cụ tài chính phái sinh
 10. Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi, đo lường cấu phần nợ và cấu phần vốn chủ sở hữu của trái phiếu chuyển đổi
 11. Nêu đặc điểm đầu tư cổ phiếu, đo lường giá trị ghi sổ khoản đầu tư cổ phiếu và phương pháp hạch toán khoản đầu tư cổ phiếu
 12. Nêu đặc điểm đầu tư trái phiếu, đo lường giá trị ghi sổ khoản đầu tư trái phiếu và phương pháp hạch toán khoản đầu tư trái phiếu
 13. Nêu đặc điểm khoản cho vay, đo lường giá trị ghi sổ khoản cho vay và phương pháp hạch toán khoản cho vay theo chế độ kế toán Việt Nam
 14. Nêu đặc điểm, nguyên tắc hạch toán hợp đồng tương lai cho mục đích kinh doanh
 15. Nêu đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, nguyên tắc hạch toán hợp đồng kỳ hạn cho mục đích phòng ngừa rủi ro
 16. Nêu đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, nguyên tắc hạch toán hợp đồng kỳ hạn cho mục đích thương mại?
 17. Nêu đặc điểm hợp đồng quyền chọn, nguyên tắc hạch toán hợp đồng quyền chọn cho mục đích phòng ngừa rủi ro
 18. Nêu đặc điểm hợp đồng hoán đổi, nguyên tắc hạch toán hợp đồng hoán đổi cho mục đích phòng ngừa rủi ro
 19. Nêu đặc điểm hợp đồng hoán đổi, nguyên tắc hạch toán hợp đồng hoán đổi cho mục đích thương mại
READ:  Hãy kể lại câu chuyện Em bé thông minh

Bài tập và tiểu luận

 1. Cơ sở đo lường Công cụ tài chính
 2. Tài sản tài chính
 3. Nợ phải trả tài chính
 4. Công cụ vốn chủ sở hữu
 5. Hợp đồng quyền chọn
 6. Hợp đồng tương lai
 7. Hợp đồng kỳ hạn
 8. Hợp đồng hoán đổi
 9. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
 10. Tài sản chính

Đề kiểm tra và đề thi

Đề thi số 1

Bộ câu hỏi và đề thi Chuyên đề tự chọn – Kế toán

Đề thi số 2

Đề kiểm tra

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]