Cán bộ tư pháp – hộ tịch xãcần hướng dẫn thực hiện các thủ tục gì?

Do nhiều lần phải thay đổi nơi ở, chị T làm mất giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi đến Ủy ban nhân dân xã H để được hướng dẫn làm lại giấy tờ đã mất. Xin hỏi, cán bộ tư pháp – hộ tịch xã H cần hướng dẫn chị T thực hiện các thủ tục gì?

Trả lời

Đối với tình huống của chị T, theo quy định tại Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP có xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Trong trường hợp Sổ Hộ tịch có lưu thông tin đăng ký kết hôn của chị H thì công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn chị H thực hiện thủ tục yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Điều 63 và Điều 64 Luật hộ tịch.

Trường hợp2: Sổ Hộ tịch bị mất hoặc không có thông tin đăng ký kết hôn của chị H thì công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn chị H thực hiện thủ tục đăng ký lại kết hôn theo quy định tại Điều 24, 25 và 27 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo đó thủ tục đăng ký lại kết hôn được thực hiện như sau:

– Chị H phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị H thường trú hoặc đăng ký kết hôn trước đây:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

READ:  Công chức tiếp công dân có được từ chối tiếp công dân ?

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

READ:  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

– Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]