Đánh giá chấm điểm nội dung các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải được tiếp nhận và thực hiện hòa giải theo quy định

Khi đánh giá, chấm điểm nội dung “các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải được tiếp nhận và thực hiện hòa giải theo quy định” theo Chỉ tiêu 2 thuộc Tiêu chí 3 về Hòa giải ở cơ sở, xã K không tính kết quả hòa giải các tranh chấp về quyền sử dụng đất vì cho rằng tranh chấp này thuộc phạm vi hòa giải của Hội đồng hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai. Còn xã M lại tính cả vụ, việc hòa giải từ tranh chấp quyền sử dụng đất, nhưng vì đa số tranh chấp về quyền sử dụng đất phức tạp, khó hòa giải, dẫn đến số điểm đánh giá của xã M thấp hơn xã K. Xin hỏi, việc đánh giá, chấm điểm của xã K hay xã M là đúng quy định?

Trả lời:

Trước hết, để nhận định cách tổng hợp, rà soát, đánh giá kết quả các vụ, việc hòa giải ở cơ sở của xã K hay xã M là đúng theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, cần căn cứ vào quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, điểm b, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở quy định một trong những nhóm mâu thuấn, tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở là: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.

READ:  Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?

Do đó, khi đánh giá, chấm điểm nội dung nêu trên của Chỉ tiêu 2 cần phải tính cả kết quả thực hiện hòa giải các tranh chấp này như xã M đã làm là đúng với quy định. Còn xã K loại bỏ tranh chấp về quyền sử dụng đất trong đánh giá, chấm điểm như tình huống đã nêu là chưa thực hiện đúng, nên phải rà soát, chấm điểm lại Chỉ tiêu này.

Nội dung liên quan

READ:  Đề nghị cho biết những trường hợp nào thì nhiệm vụ “tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên” được tính điểm tối đa theo quy định?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]