Căn cứ vào văn bản, quy định nào để xác định các thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự?

Trong chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 2 có nội dung “giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định”. Xin hỏi cần căn cứ vào văn bản, quy định nào để xác định các thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn để việc chấm điểm đúng quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg?

Trả lời:

Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định là 1 trong 5 chỉ tiêu thuộc Tiêu chí 2 của Quyết định số 619/QĐ-TTg. Chỉ tiêu này nhằm đánh giá kết quả, trách nhiệm của chính quyền và công chức cấp xã trong thực thi các quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; giúp cho chính quyền và công chức cấp xã đề ra được giải pháp phù hợp nhằm khắc phục hạn chế, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần bảo đảm, thực hiện các quyền của công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

READ:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành nhưng cấp xã vẫn chưa nhận được Quyết định để niêm yết theo quy định?

Chỉ tiêu này có điểm số tối đa là 10 điểm. Để xác định một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã đã được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật, cần căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (bộ luật, luật, nghị định, quyết định, thông tư…) hướng dẫn thực hiện hoặc có quy định về thủ tục hành chính đó. Đây là cơ sở quan trọng để nhận định, đánh giá mức độ và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Ví dụ: Khi đánh giá, chấm điểm kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh. Cần phải căn cứ Bộ thủ tục hành chính (thủ tục đăng ký khai sinh đã được công bố), Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp và đối chiếu với kết quả giải quyết việc này trên thực tế (về trình tự, thủ tục, thời hạn) để xác định tỷ lệ thủ tục hành chính về khai sinh trong năm đã được giải quyết đúng quy định hay chưa.