Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Anh D vừa tốt nghiệp đại học Luật, anh muốn thi tuyển làm công chức Tư pháp – Hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã G. Anh muốn biết công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Thông tư số 06/2012/TT-BNV) để trở thành công chức Tư pháp – Hộ tịch, anh D cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã phường, thị trấn, bao gồm:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

READ:  Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

2. Các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV, bao gồm:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

+Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

READ:  Không nhận bản sao được chứng thực từ bản chính có phù hợp với quy định của pháp luật không?

+ Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]