văn bản pháp luật nào là cơ sở để đánh giá chỉ tiêu: Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định ?

Tôi được giao nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, chấm điểm chỉ tiêu “Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định”. Các nội dung thành phần của chỉ tiêu này được quy định theo hướng chung chung là đảm bảo “theo quy định”. Xin hỏi, văn bản pháp luật nào là cơ sở để đánh giá chỉ tiêu này ?

Trả lời:

Để chấm điểm, đánh giá chỉ tiêu nêu trên cần căn cứ vào Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tại Điều 9 của Quyết định này quy định cụ thể về diện tích làm việc và trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Về diện tích làm việc tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

– Của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 40m2;

– Của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 80m2;

– Của Ủy ban nhân dân cấp xã: 40m2;

Trong tổng diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

b) Về trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

– Trang thiết bị chung

Căn cứ vào tính chất công việc của mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức tối thiểu phải có máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt mát hoặc máy điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

READ:  Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn?

– Trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

Được đặt tại vị trí trang trọng của cơ quan hành chính nhà nước, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính; Được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, kể cả máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch; Có phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng theo quy định; có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng phần mềm điện tử theo quy định.

Điều 10 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định về công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (về yêu cầu, trách nhiệm, quyền lợi…):

* Về yêu cầu:

– Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc;

– Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

– Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

* Về trách nhiệm

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

– Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần;

READ:  các tài liệu làm căn cứ và vấn đề lưu ý khi chấm điểm nội dung “thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định”?

– Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

– Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

– Mặc đồng phục trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

– Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

* Về quyền lợi

– Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức;

– Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định.

Căn cứ vào các quy định trên và thực tế diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như việc đáp ứng về yêu cầu và trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đánh giá, chấm điểm chỉ tiêu này. Lưu ý trường hợp nếu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không bố trí, không bảo đảm yêu cầu, trách nhiệm theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg thì sẽ bị trừ 0,25 điểm.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]