Kế hoạch giải phóng Miền Nam của Đảng được đề ra như thế nào?

Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam của Đảng được đề ra như thế nào? Những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

– Tính đúng đắn của kế hoạch là: được đề ra trên cơ sở nhận định đúng tình hình, tương quan lực lượng ở miến Nam đã thay đổi có lợi cho cách mạng.

– Kế hoạch đề ra: Cuối năm 1974 bộ chính trị BCH TW Đảng họp sau khi phân tích tình hình ở miền Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976 “: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng mièn Nam trong năm 1975”. Giảm thiệt hại vè người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế và các công trình văn hóa.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 diễn ra như thế nào? ( Chi tiết- SGK)
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 phát triển qua ba chiến dịch lớn:
– Chiến dịch Tây Nguyên: bắt đầu từ ngày (4/3 đến 24/3/1975 ).
– Chiến dịch Huế – Đà nẵng: bắt đầu từ ngày ( 21/3 đến 29/3/1975).
– Chiến dịch Hồ Chí Minh: bắt đầu từ ngày ( 26/4 đến 30/4/1975)

READ:  Trình bày những biến đổi của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trong nhất? Tại sao?

Các bạn tham khảo thêm bộ câu hỏi ôn tập môn lịch sử thi vào lớp 10 tại đây