Giao lưu văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hiện đại – CSVHVN

Về văn hóa, đảng ta thực hiện mở rộng giao lưu văn hóa nước ngoài dưới nhiều hình thức: giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam với thế giới, đồng thời cũng lựa chọn đưa vào nước ta các giá trị văn hóa tiến bộ của các nước, mở rộng hoạt động văn hóa quốc tế dưới nhiều hình thức hợp tác, trao đổi, học tập lần nhau. Tuy nhiên, cần có quy định và những biện pháp hữu hiệu để bảo về những giá trị văn hóa dân tộc, chống nạn chảy máu văn hóa, nhất là đối với các cổ vật, bảo vật quốc gia, cũng như chống sự thâm nhập vào nước ta những văn hóa phẩm độc hại, đồi tụy,…

Những biến đổi của hoàn cảnh lịch sử hôm nay khiến cho giao lưu tiếp biến ở Việt Nam thay đổi về nhiều phương diện:

Thứ nhất, giao lưu và tiếp biến văn hóa hôm nay là giao lưu và tiếp biến trong thời đại tin học. Sự xuất hiện của kinh tế tri thức và sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến cho văn hóa, các sản phẩm văn hóa trở nên vô cùng phong phú và đa dạng. Thời đại ngày nay có những hình thức, sản phẩm giao lưu mà trước kia chưa hề có, phương tiện giao lưu rất đa dạng, nội dung giao lưu hết sức phong phú và phức tạp.

READ:  Tìm hiểu lễ hội Việt Nam - CSVHVN

Thứ hai, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam khiến cho giao lưu và tiếp biến văn hóa trong tư thế chủ động tự nguyện, không bị áp đặt hay cưỡng chế.

Thứ ba, giao lưu và tiếp biến văn hóa ở Việt Nam hiện nay tạo sự chuyển biến văn hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa, đặc biệt là lnhx vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,….

Thứ tư, giao lưu văn hóa ở Việt Nam đang đặt ra những thời cơ và những thách thức mới. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào mở rộng cánh cửa giao lưu để văn hóa dân tộc có cơ hội phát triển, hòa nhập với thế giới hiện đại mà vẫn giữ được bản săc văn hóa dân tộc.

Nội dung liên quan

READ:  Cho biết về sự khoanh vùng địa lý của văn hóa gốc du mục và văn hóa gốc nông nghiệp
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]