Những bản án, quyết định nào của Toà án về vụ án hành chính được thi hành?

 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính 2010 quy định về những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành, bao gồm:

– Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

– Bản án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm.

– Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án.

– Quyết định theo thủ tục đặc biệt của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao quy định tại Điều 240 của Luật này.

– Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án mặc dù có khiếu nại, kiến nghị.