Tác hại của vũ khí hóa học? Biện pháp phòng, chống?

Tác hại vũ khí hóa học:

  • Sát thương sinh lực chủ yếu bằng tính độc trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại cho môi trường, ảnh hưởng đời sống xã hội.
  • Phạm vi tác hại rộng: có thể ở trạng thái sol khí, hơi, khếch tán vào không khí, tạo thành mây độc.
  • Thời gian gây tác hại kéo dài để lại hậu quả lâu dài.

Biện pháp phòng, chống vũ khí hóa học:

  • Cảnh giác phát hiện, kịp thời sử dụng các khí tài đề phòng, uống thuốc phòng chống các loại chất độc.
  • Nhanh chóng đưa người ra khỏi nơi nguy hiểm, sử dụng các bao tiêu độc, bảo vệ vệ sinh môi trường, tiến hành công tác vệ sinh thau rửa.