Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn (năm 1929) ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam? Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa gì?

Tại sao trong một thời gian ngắn (năm 1929) ba tổ chức Cộng sản nối tiếp nhau ra đời

  • Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đi theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng của giai cấp vô sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên một bước mới.
  • Lúc này Hội VNCM thanh niên không còn đủ sức lãnh đạo nên trong nội bộ của Hội diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề thành lập Đảng. Hoàn cảnh đó dẫn đến sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản trong năm 1929.
  • Cuối thành 3/1929: Chi bộ Cộng Sản đầu tiên được thành lập ở Bắc kì tại số nhà 5D phố Hàm Long- Hà Nội
  • Sau đó, nội bộ của Hội VNCMTN đã hình thành 2 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng- Bắc Kì (6/1929) và An Nam Cộng sản đảng- tại Nam Kì (8/1929)
  • Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng- Trung kì đã thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/1929). Như vậy chỉ trong môt thời gian ngắn 3 tổ chức CS ở Việt Nam nối tiếp nhau ra đời.
READ:  Con đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc (1911- 1920) và những tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Người được hình thành trong những năm 20 của thế kỷ XX?

Ý nghĩa

  • Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam
  • Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta.
  • Đủ điều kiện để thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam
  • Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.