Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 22 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ như sau:

Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch (Ủy ban nhân dân cấp xã).

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

READ:  Cán bộ tư pháp - hộ tịch xãcần hướng dẫn thực hiện các thủ tục gì?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]