Tôi được biết ở xã, phường, thị trấn đều thực hiện việc tiếp công dân. Vậy việc tiếp công dân đến khiếu nại ở xã, phường, thị trấn thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013, việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phân công người tiếp công dân;

d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất;

READ:  Đề nghị cấp bản sao thì Sổ hộ tịch của phường đã bị hư hỏng không sử dụng được

đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nội dung liên quan

READ:  Điều kiện đối với người nhận con nuôi và thủ tục để nhận con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]