Tổng hợp tài liệu môn Dân số phát triển

Dân số phát triển là một môn khoa học xã hội bao gồm hai nội dung chính: Một là những kiến thức cơ bản về dân số học và hai là mối quan hệ giữa dân số và phát triển. Dân số học nghiên cứu các động thái và các quá trình dân số. Dân số thường xuyên biến động. Tại các thời điểm khác nhau, quy mô, cơ cấu, chất lượng và tốc độ tăng dân số khác nhau.

Bên cạnh đó, chũng ta còn phải nghiên cứu các mối quan hệ giữa dân số và phát triển. Từ đó, cung cấp cho chúng ta bức tranh dân số thế giới và Việt Nam hiện tại và tương lai; cung cấp cơ sở lý luận về mối quan hệ dân số và các hiện tượng kinh tế, xã hội, môi trường và ngược lại; làm cơ sở cho việc hoạch định các chinh sách phát triển kinh tế, xã hội, môi trường…Giúp đạt được các mục tiêu phát triển là: Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người.

READ:  Chính sách dân số là gì? Những nội dung cơ bản của chính sách dân số của Đàng và Nhà nước ta?

Tổng hợp tài liệu môn Dân số phát triển

Bộ câu hỏi tự luận đề cương Dân số phát triển

 

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]