Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như thế nào?

Để thực hiện tốt tiêu chí 2 “Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã” trong Bộ tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có một số nội dung liên quan đến có chế một chửa, cơ chế một cử liên thông. Vậy trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như thế nào?

Trả lời:

Điều 13 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

– Bố trí và phân công công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

READ:  Để có thể giải quyết thủ tục hành chính nhanh và thuận tiện như vậy thì quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông được quy định như thế nào?

– Căn cứ vào tình hình cụ thể, ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý.

– Công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc giám sát.

– Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết công việc đối với đội ngũ công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– Thông tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Nội dung liên quan

READ:  Điều kiện đối với người nhận con nuôi và thủ tục để nhận con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]