Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các yếu tố này có tác động thế nào đến việc dự báo cơ cấu kinh tế

Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

– Nhóm nhân tố khách quan bao gồm ba nhóm nhân tố chủ yếu sau đây:

+ Nhóm thứ nhất gồm các nhân tố về điều kiện tự nhiên như dự trữ tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước, đất đai, nguồn năng lượng, khí hậu và địa hình,…

+ Nhóm thứ hai bao gồm các nhân tố kinh tế – xã hội bên trong của đất nước như: nhu cầu thị trường, dân số và nguồn lao động, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ quản lý, hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Tiến bộ khoa học – công nghệ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi cơ cấu kinh tế.

READ:  Trình bày các yếu tốc tăng trưởng kinh tế?

+ Nhóm thứ ba bao gồm các nhân tố bên ngoài như quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác phân công lao động quốc tế. Do sự khác nhau về điều kiện sản xuất ở các nước, đòi hỏi phải có sự trao đổi kết quả lao động với bên ngoài ở những mức độ và phạm vi khác nhau.

– Nhóm các nhân tố chủ quan như đường lối chính sách của Nhà nước, cơ chế quản lý, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ý nghĩa với công tác dự báo chuyển dịch cơ cấu KT:

Các nhân tố qui định cơ cấu kinh tế của một nước hợp thành một hệ thống phức tạp, tác động nhiều chiều và ở những mức độ khác nhau. Do đó cần có quan điểm hệ thống, toàn diện và cụ thể khi phân tích và dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

READ:  Đề thi Dự báo phát triển kinh tế xã hội các năm gần đây

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]