Để học tốt Lịch sử lớp 7 trong phần tài liệu này gồm 2 phần: Hướng dẫn học bài: xác định kiến thức cơ bản của từng bài sao cho các em dễ học, dễ nhớ, dễ hiểu. Câu hỏi và hướng dẫn làm bài tập trả lời gồm câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn và câu hỏi tự luận.

Hi vọng với những tài liệu này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong học tập. Đồng thời, cũng là tài liệu tham khảo bổ ích.

PHẦN I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương 1. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2. Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Chương 3. Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17. Ôn tập chương II và chương III

Chương 4. Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV – Đầu thé kỉ XVI)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Bài 21. Ôn tập chương IV

Chương 5. Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30. Tổng kết

PHẦN CÂU HỎI VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn lịch sử lớp 7 thi cuối năm

Ôn tập chương V

Hướng dẫn làm bài tập lịch sử

Ôn tập học kỳ 1